Hitler Evrim Teorisine Değil ‘Akıllı Tasarım’a İnanıyordu


prayinghitlerAdolf Hitler’in Akıllı Tasarım’a İnandığını Biliyor muydunuz? Yanlış duymadınız, II. Dünya Savaşı’ndaki kitle katliamlarından ve faşizmden sorumlu tutulan Adolf Hitler sanıldığı gibi Evrim Teorisine değil Akıllı Tasarım’a inanıyordu! 

Evrim Teorisini eleştirmek için Nazi ideolojisi ile Evrim Teorisi arasında ilişki kurmak isteyenler Adolf Hitler’in Akıllı Tasarım’a inandığını ve buna dair beyanlarda bulunduğunu bilmiyor veya görmezden geliyor olabilirler. Ancak iddiaların aksine Adolf Hitler Darwin’den veya Evrim Teorisinden etkilenmemiş, bilakis Akıllı Tasarım’dan etkilenmişti.

Bilindiği gibi Nazi partisinin lideri olan Adolf Hitler aynı zamanda çok hırslı ve saldırgan bir kişiliğe sahip olmasıyla bilinmektedir. Alman ırkının diğer tüm ırklardan üstün olduğuna ve onları yönetmesi gerektiğine inanan Hitler’in dünya görüşü ırkçılık temeline dayanıyordu. Ancak Hitler’in etrafa dehşet saçan, yüz binlerce insanın ölmesine, yurtlarından sürülmesine, işkence görmesine neden olan bu ideolojisi Darwin’in Evrim Teorisine değil Akıllı Tasarım’a dayanıyordu.

Hitler’in özellikle Mein Kampf (Benim Kavgam) isimli kitabında yaptığı açıklamalar ve aşağıda yer alan ifadeler onun insanın bir Yaratıcı tarafından tasarlandığına inandığına, diğer canlılardan farklı olarak insanın Yaratan’ın suretinde yaratılmış olduğunu, bunun yanında insanın bir Yaratıcı olması gerektiğini anlama yeteneğine de sahip olduğunu ve bazılarının bazılarından üstün bir şekilde yaratıldığına inandığını da beyan ediyor.

Bunun yanında Adolf Hitler doğal seçilimin insanlar için de geçerli olduğunu düşünmüyordu. Aksine insanlar için yapay seçilim ön görüyordu, insanların aşağı ve üstün olarak yüce bir Yartıcı tarafından yaratıldığını Aryan Irkının Tanrı tarafından seçildiğini ve diğer aşağı ırklerin Tanrının seçtiği Ari ırkına hizmet etmekten başka bir yaratılış amaçları olmadıklarına inanıyordu. Aryan Irkının cennetten kovuluş sebebi olarak da aşağı ırkları suçluyor ve Ari ırkının aşağı ırklarla kaynaşmış olmasını ve kendi Yaratılışındaki üstün amacını unutmuş olmasını gösteriyordu.

Irkçı Nazi İdeolojisi ile Darwinci Evrim Teorisi arasındaki belirgin farklılıklar en iyi şekilde aşağıdaki görselde izlenebilir. Solda insanın büyük insansı maymunlarla birlikte ortak bir atadan geldiğini gösteren Darwnci bir evrim ağacı. Ortadaki şeamda günümüzde yaşayan köpeklerin soy ağacını gösteren bir çizim. Bu çizimde kısmen doğal seçilim kısmen de yapay seçilimle ortaya çıkan farklı evcil/yarı evcil köpek türleri gösterilmektedir (koyoto=çalı köpeği).

darwinhitleraryan

Görsel açıklama: Sol ve ortadaki resimlerde yapay seçilim ve Darwin’in ön gördüğü doğal seçilim yoluyla ortaya çıkan canlı türlerin dallanan atasal soy deseni, sağdaki Irkçı Nazi İdeolojisinin öne sürdüğü ırkların Tanrı tarafından ayrı ve farklı olarak yaratıldıkları düşüncesiyle çelişmektedir. Nazi ideolojisine göre Ari ırkının daha aşağı ırklarla üreyip onlarla karışması Aryan ırkının ‘Tanrının Eserini’ni kirletmesine ve büyük bir günaha girmelerine yol açmıştır. 

Hitler’in Irkçı ideolojisi hakkındaki görüşlerine ise aşağıda yer verilmiş. Bu görüşler Adolf Hitler’in hayatını, siyasi görüşünü ve nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı “Kavgam” ya da Almancasıyla “Mein Kampf” kitabından alınmıştır.

“Erkek vücudunun fiziksel olarak belli bir şekilde yapılmış olması Tanrının isteğiydi..”

“Çünkü insanlara şekillerini, kabiliyetlerini Tanrı vermiştir. Tanrı’nın eserini yok etmek, O’nun yaratma iradesine savaş ilân etmek demektir..” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XXII)

“İnsanı hayvanlardan üstün kılan ve insanın üstünlüğünün en muhteşem kanıtı onun bir Yaratıcı olması gerektiğini anlamış olmasıdır…” ( Mein Kampf , cilt 2, bölüm X.)

“Tanrının yarattıkları arasında O’nun en yüksek suretine sahip olan varlığa karşı kim saygısızca elini kaldırıp bu harikanın Yaratıcısına karşı günah işleyerek düşmanla iş birliği yapar?…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm IV)

“Bunun için ben Tanrı’nın isteğine uygun hareket ettiğime inanıyorum. Çünkü milletimi Yahudi’ye karşı müdafaa etmekle Allah’ın eserini müdafaa etmiş oluyorum…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm I)

“Sadece Allah, tacı Büyük Frederic gibi dahi bir kahramanın veya Birinci Guillaume gibi akıllı bir kimsenin başları üzerine koyma kararını alır…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm X)

“Görevimiz milletimizin çocuklarını beslemek, kanın temizliğini, vatanın bağımsızlığını korumaktır. Bu da, milletimizin kainatın yaratıcı tarafından kendine verilen kutsal görevi yerine getirmek için, gerekli kıvama ulaşmasını sağlamakla ilgilidir. Her düşünce ve her öğretim, her bilim bu gayenin hizmetinde olmalıdır…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm VII)

Bekası için mücadeleye hazır olmayan veya kudret ve kuvveti bulunmayan bir millet ebedi surette Tanrı tarafından mahvolmağa mukadder kılınmıştır. ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm III)

“Yahudi, halkın zihnine sokmak istediği, millete aşılamayı tasarladığı insanların eşitliği nazariyesini doğrulayacak yeni bir delil (!) bulur. Çökmekte olan bu burjuva sınıfı bu suretle akla karşı işlenen günahın zerre kadar farkına varmaz. Kaynağı itibariyle yarı maymun olan bir yaratığı, bir avukat olacak diye hayvani bir eğitime tabi tutmak bir deliliktir. Çünkü, bir tarafta medeniyet yapabilecek vasfa sahip ırkın milyonlarca mensubu, kendilerine lâyık olmayan bir durumda sürüklenip dururken ve en üs tün kabiliyetlere sahip insanlar proletarya bataklığı içinde boğulurlarken, Hotantoları liberal meslek sahibi yapmaya müsait bir hale getirmek için hayvan eğitimi usullerine başvurmak, Tanrı’nın iradesine karşı büyük günah işlemek demektir…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XIII)

“Ancak bunu içinde (imasını bilen kimse, ihtiras meydana getirebilir ve kendi sevgili daşlarına bir milletin kalbini açan o çekiç darbesini andıran sözü ihtiras kaynağı olur. İhtiras bilmeyen ve ağzı kapalı duran kimse iradesini açıklamak için Tanrı tarafından seçilmez…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm III)

“Bu arada şunu da kabul etmeliyiz ki bir milletin öteki bir millete oranla elli misli fazla bir toprağa sahip olması, Tanrı’nın iradesine uygun düşmez” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm IV)

“Devlet, bu insanların nesillerine daha iyi hayat sağlamak ve milletleri Tanrı tarafından gösterilen gayeye eriştirmek için kurulmuştur…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm IV)

“Fakat bir süre sonra bu işin faillerinin isimlerini işitip, bunların Sırp olduklarını öğrenince hikmetine akıl erdirilemeyen Tanrı’nın intikamı karşısında dehşete düştüm” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm IV)

“Tabiatın yaratıcısı ile alaya kalkışmadan hiçbir fert için Tanrı’nın hayali olduğu söylenemeyecektir” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm X)

“Sözün kısası bu ırk çatışmasının sonucu şudur: a — Yüksek ırkın seviyesi düşer, b — Fiziki ve fıtri bir çöküş başlar. Bunlara da sebep olmak yaratıcımız olan Tanrı’nın iradesine karşı günah işlemektir…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XI)

“Bu kiliseler, Tanrı’nın en büyük eseri olan insanlara karşı gösterilmesi gereken saygıyı göstermemektedirler…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XIII)

“Böylece insanlar, artık köpek, kedi ve at gibi hayvan nesillerinin ıslahıyla uğraşmaktan ziyade, ırkların ıslahıyla meşgül olacaklardır, insanlık tarihi bu durum karşısında, gerçeği görmüş ve nesil vermelerinin mahzurlu olacağını anlamış kimselerin sükût içinde feragat göstermelerine ve kendilerini feda etmelerine şahit olacaktır. Eğer kilise tarafından insanlara, Tanrının başlangıçta yaratmış olduğu insanları çağıran bir ihtar yapılırsa, böyle bir feragat neden mümkün’ olmasın?…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XIII)

“Öte yandan Tanrı tarafından kabiliyetli olarak dünyaya salıverilmiş olan yüz binlerce insan böyle bir öğretimden yoksun bırakılmaktadır, işte bu yüzden insanda sabır ve tahammül kalmamaktadır…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XIII)

“Irkçı devlet, halkın tamamının arasından Tanrı tarafından verilen en iyi vergilerle donanımlı olan insan malzemesini çekip almak ve onları bütün bir milletin üstünde kullanmak üzere, büyük bir itina ile kılı kırk yararcasına ayıklamakla vazifelidir…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XIII)

“Bu manevi hareketi” neticesi olarak toplulukların içinden, fikir ve bilgileri itibariyle, bu dini buhrana iyi bir reçete yazmaya aday olduklarına inanan, yeni bir görüşün peygamberleri veya hiç olmama, mevcut inanışın karşısında olan birkaç insan çıkmıştır. Bu işte de Tanrı, en kuvvetliyi, en büyük görevi yapmaya memur etmiştir…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm IXX)

“Tanrı, yanılmaz mantıkla ve kesin olarak hareket eder. Çeşitli kümeleri birbirleri ile rekabet etmede serbest bırakır ve onlara zafer uğrunda mücadele etmelerine izin verir. Fakat en sonunda, kısa ve emin yolu seçmiş olan hareketi amacına ulaştırır…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XX)

“Irkçılık sahasında yer alan herhangi bir kimse, mezhebi ne olursa olsun, devamlı olarak Tanrı’nm iradesinden rastgele bir şekilde bahsedeceği yerde, Tanrı’nm iradesine göre hareket etmek ve Tanrı’nın eseri olan insanlığın kirletilmesi faaliyetine karşı durmak vazifesi ile mükelleftir.” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XXII)
“Bu ırkçı şampiyonların bu hareketlerini gördükten sonra daima şöyle dua ettim: — Tanrım, Nasyonal Sosyalist Hareketi bu gibi dostlardan koru. Hareketimizin adi düşmanlarına gelince, Nasyonal Sosyalist cereyan onu tek başına yok edebilir…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XXII)

“Tanrı’nın cesareti olmayan milletleri hiçbir zaman kurtarmamak ilkesi bulunduğundan; bizim tamamen yok olmamızda doğrudan doğruya zarara uğrayan, ya da bir çıkarları olmayan milletler bile, Fransa’nın soygunculuk akınlarına katılmaktan başka yapacak bir şey göremiyorlar..” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XXII)

“Tanrım silâhlarımızı günün birinde başarıya ulaştır! Her zaman olduğu gibi bize de adaletli davran! Özgürlüğe lâyık olduğumuza karar ver! Tanrım zaferimize yardım et!” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XXVI)

“Bu devletin hâkimleri, yaptığımız şeylerden dolayı tamamen gönülleri rahat bir halde bizi mahkûm edebilirler. Tarih, yüksek bir gerçeği ve daha yüksek bir hakkı gösteren bu Tanrı, günün birinde bu hâkimlerin kararlarım yıkmaktan geri kalmayacak ve bize ödetmek istedikleri suçlardan hepimizi affedecektir.” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XXVII)

“Çünkü cennette işlenen ilk günah daima suçluların uzaklaştırılması sonucunu vermiştir, işte bin yıl veya daha çok bir zaman sonunda eski hakim ırklardan görülebilen son iz, çok kere kanının, hakimiyeti altına aldığı ırka bıraktığı açık renkte ve eskiden meydana getirmiş olduğu medeniyetin taş gibi donmuş halinde görülebilir” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XI)

“Medeniyeti meydana getirenlerin ve ellerinde tutanların kökünü kazımak, cinayetlerin en nefret edilenidir. Allah’ın en büyük eserine tecavüze cesaret eden kimse Allah’a küfrederek, cennetin elden kaçırılmasına yardımcı olur…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XIII)

“Kendisine vatandaşların birbirlerini karşılıklı olarak rahatça aldatabilmelerine fırsat vermek için, asayişin korunmasına bakmak rolünü veren gülünç parolaya karşılık, Allah’ın lütfü ile bu dünyaya bağışladığı üstün bir insan nevinin korunmasından ibaret bir iş, gerçekten kutsal bir görev olur…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XIII)

“Bir milletin yaşamsal kuvvetini ve bu kuvvet tarafından teminat altına alınan hayat hakkını, günün birinde, Allah’ın lütfuyla, yapılması icap eden işi başarabilecek kabiliyete sahip bir kimse çıkarsa bundan daha iyi ve daha hayırlı bir tesadüf olamaz…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XX)

“Daha yüksek bir görüşle, bütün bu felâketler üzerinde de bir mutluluk elde ettiğimiz söz konusu olabilir, o da şudur: insanlara yollarını şaşırtmak kabilse de, Allah hiçbir zaman aldanmaz…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XXVII)

“Fakat tarihimizin bu mühim dakikasında Allah Alman milletine büyük bir adam(!) olan M. Cuno’yu hediye etti…” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm XXVII)

“İşte beni böyle bir hayat üniversitesine yazdırmış olan Allah’ın lütfuna bugün ne kadar minnettar kalsam azdır….” ( Mein Kampf , cilt. 2, bölüm I)

One Comment Kendi yorumunu ekle

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s