Mizah ve Gülmenin Evrimi / Levent ALPER

Yıllardan beri Türkiye’de komedi şovları, stand up programları ve diğer komedyanlar eğlenceli gösterileriyle oldukça sükse yapmış ve sempati derecelerine göre halk arasında çok beğeni kazanmış görünüyorlar.  Devamlı olarak ekranlarımıza ve eğlence piyasasına yeni çıkan bu komedyan isimler ve stand up’çıların şov dünyasında yıldızları parladıkça sayıları da gün geçtikçe de çoğalmakta.  Buna rağmen tüm dünyada olduğu…

Memelilerin Evrimi

Memelilerin evrimi – dinazorlardan başlayarak soyunu ele alınca – aşama aşama ilerleyen , Paleozoik çağın ortasında başlayıp yaklaşık 70 milyon yıl alan bir süreçtir.Triyasik’in ortalarında memelilere benzeyen bir sürü çeşit vardı ve ilk memeliler Jurassic’in başlarında görüldü. İlk memeliler olarak bilinen marsupial ve Sinodelphys, mesozoik dönemin sonlarında görüldü ve hemen hemen aynı zamanda -Eomaia’da –…

Genetik Soy Ağacı ve Tarihöncesi İnsan Göçleri

Batı kültüründe soyisimlerin aktarılmasına benzer olarak, her erkek babasından gelen bir Y-kromozomuna sahiptir. Bu y-kromozomları baba tarafından soyu temsil ederler. Kadınlar ise y kromozomuna sahip değildirler. Genelde erkek çocuklar y kromozomlarını babadan kopyalarlar. Bin neslide bir kez – çok nadir olarak-  y kromozomu değişikliğe uğrar ve çocuğa farklı aktarılır. Bu olay Tekil Nükleotid Polimorfizmi (SNP)…

Evrim Teorisi Nedir?

Evrim Teorisi, evrimleşmenin bir sonucu olarak türlerin değişimini ve yeni türlerin oluşumunu, evrime etki eden faktörler ve mekanizmalar ile açıklayan teoridir. Bunun yanında evrim teorisi türlerin oluşumuna dair noktaları son bilimsel araştırmaların getirdiği sonuçlar ve yeni bulgular ile açıklamaya çalışır. Charles Darwin’in ilk kez 1859’da yayınlanan “Türlerin Kökeni” isimli kitabında, Darwin’in daha ziyade doğal seçilimler temelinde açıklayarak…

Yarasaların Evrimi

Günümüz memeli hayvanlar içinde en fazla türler çeşitliliğine sahip olan ve tüm memeli hayvanların neredeyse dörtte birini oluşturan yarasalar, buna rağmen evrimsel geçmişleri konusunda şimdiye kadar en az anlaşılmış memeli hayvan grubudur.  Yarasanın 200 cins ve 17 familya içinde yaklaşık 900 – 1000 türü vardır. Kısa bir zaman öncesine kadar, bulunan en eski yarasa fosili 50…

Felsefe ve Disiplinleri / Levent ALPER

. Gönülden teşekkürlerimizle… . FELSEFE NEDİR? Felsefe, Yunanca “philosophia” sözcüğünden türemiş olup “philia” (sevgi) ve “sophia” (bilgelik) anlamını içerir. Bu anlamda felsefe terimi bilgiyi ve bilgeliği sevmektir, bilgeliğe duyulan aşktır. . Bu terimi ilk defa Pythagaros’ın kullandığını, Platon’un öğrencisi olan Pontikos’dan öğreniyoruz. Pontikos ise bilgeliğin yani Sophia’nın eksiksiz ve mükemmel bir varlık olan Tanrı’ya özgü olduğunu, dolayısıyla insanın buna…

Dersimiz Evrim – Önsöz / Levent ALPER

. ÖNSÖZ: Okullar için hazırladığımız ve öğrenciler için anlaşılır olmasını umduğumuz “Dersimiz Evrim” isimli başlıkta biyolojik evrimin nedenleri ve geçirdiği süreçler ele alınacak, bunların yanında evrime etki eden faktörlerin karşılıklı olarak birbirlerini nasıl etkiledikleri incelenecektir. Evrim süreçleri hakkındaki bilgiler, canlıların birbirleriyle olan doğal akrabalık derecelerini gösteren ve sistematik olarak sınıflandırılmalarını sağlayan soy ağacının oluşturulmasında bize yardımcı olmaktadır….

Dersimiz Evrim – Bölüm 1 / Levent ALPER

1. EVRİMİN GERÇEKLİĞİNE DAİR SORGULAMA:   1.1. Evrimin Kanıtları Canlıların evrimine dair delillerden bazıları şunlardır: -Tüm canlılar arasında var olan biyokimyasal benzerlikler: Yeryüzündeki canlılar görüntüde, doğal yaşam alanlarında ve davranışlarında bir çok farklılık gösterebilmelerine rağmen, aslında tüm canlılar bazı evrensel temelleri paylaşırlar. Bütün hayvan türleri canlılığın ve bitkisel yaşamının karbon bazlı bir biyokimyası bulunmaktadır: Karbon, tüm canlıları oluşturan temel…

Dersimiz Evrim – Bölüm 2 / Levent ALPER

2. NEDEN VE FAKTÖRLERE DAİR SORGULAMA 2.1. İdeal Populasyon ve Evrimsel Faktörler Populasyon: Belirli bir ekosistemde yaşayan ve birbirleriyle etkileşim halinde bulunan aynı türe ait olan bireylerin oluşturduğu topluluğa populasyon denir ve bir türün sayısal yoğunluk ve dağılım nüfusunu gösterir. Tür ise çeşitli eko sistemlerde yaşayan ama ortak bir atadan gelen ve çiftleştiklerinde verimli döller meydana getirebilen bireylerdir. İdeal…

Zekâda Kalıtım ve Çevre Faktörleri / Levent ALPER

Zekânın ne olduğu ile ilgili tartışmalar yıllardan beri sürüyor olsa da bilimsel çevreler zekayı , kişinin zihinsel becerileri ve bilgi dağarcığını öğrenmek, öğrenilenlerden yararlanabilmek, problem çözmek ya da toplumda değer gören sonuçlara ulaşmak için kullanabilmesi olarak tanımlamaktadır.

Dersimiz Evrim – Bölüm 3 / Levent ALPER

3. SOY AĞACINA DAİR SORGULAMA 3.1. Canlıların Sistematik Sınıflandırılması Sınıflandırma ve Sistematik: Dünyadaki canlıların ve türlerin bazı ortak özelliklerine ve benzerliklerine göre gruplandırılmasına “sınıflama” diyoruz. Bu tür grublara ayırma işlemine de “sistematik” diyoruz. Systema: Organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla onların arasındaki akrabalık ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Sistematik zooloji = hayvan Sistematik botanik = bitki Sınıflandırmanın önemi:…

İnsanlığın Beşiği Güney Afrika – Australopithecus Sediba / Levent ALPER

Australopithecus türüne ait fosiller kronolojik olarak yaşadıkları dönemlere göre “Erken Australopithecuslar 4.2 – 2.7 milyon yıl önce” ve “Geç Australopithecuslar 2.7 1.2 milyon yıl önce” şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu anlamda narin ve ince yapılı, küçük diş ve çenelere sahip olan Erken Dönem Australopithecusların yanında daha iri ve tıknaz yapılı, geniş yüzlü, kütlevi çeneleri ve dişleri olan…